Zakres-uslug-notariuszaZgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2) sporządza poświadczenia;

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przed przeprowadzeniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią (osobiście,  telefonicznie lub elektronicznie). Jest to konieczne, gdyż pozwala ustalić rodzaj czynności, jaka ma być dokonana, a także umożliwia przekazanie Państwu kompletnej informacji odnośnie dokumentów, jakie należy przedłożyć przed dokonaniem danej czynności notarialnej.

Istnieje możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, jednakże w tym wypadku kopie lub skany dokumentów powinny być nam okazane przynajmniej na jeden dzień przed umówionym terminem podpisania aktu (osobiście, faxem, drogą elektroniczną). W zależności od skomplikowania danej czynności notarialnej termin okazania dokumentów może ulec wydłużeniu.